Metoder

I forløbet anvendes 3. generations kognitive metoder til at at arbejde med social angst og socialt ubehag. Disse psykologiske tilgange bygger blandt andet på mindfulness, forståelse af selvkritik, selvaccept, afdækning af værdier og en medfølelsesfokuseret tilgang.I FRIT SIND arbejder vi med metoderne ACT (Acceptance and Commitment Therapy), CFT (Compassion Focused Therapy) og Mindfulness. Der er et stadigt voksende empirisk grundlag for at disse metoder er effektive til behandling af social angst. Vores fokus er at øge psykologisk fleksibilitet, som er et centralt omdrejningspunkt  i ACT. Psykologisk fleksibilitet har to komponenter:

1) Evnen til at være psykologisk tilstede (åben, opmærksom, bevidst og i kontakt med sine oplevelser)

2) Evnen til at handle i overensstemmelse med sine værdier og dermed komme tættere på det liv, man ønsker at leve.

Den oprindelig ACT definition lyder:

“Psychological flexibility is the process of contacting the present moment fully as a conscious human being and, depending on what the situation affords, persisting or changing behavior in the service of chosen values”

Derfor arbejder vi i FRIT SIND med at øge accepten af det der er lidelsesfuldt, svært og angstpræget. For at gøre arbejdet med accept meningsfuldt, arbejder vi også med at undersøge dine værdier, og hvad der er vigtigt for dig. Til at understøtte dette, inddrager vi et medfølelsesbaseret fokus samt øvelser og værdier fra mindfulness.

Hvad er Acceptance And Commitment Therapy (ACT)?

ACT er en terapiform, der først og fremmest handler om, at at leve et liv hvor det man gør er i overensstemmelse med egne grundlæggende værdier. Derfor er det vigtigt at kende til sine værdier. Fordi vi som mennesker ikke kan styre verden, egne følelser eller kropsoplevelser, er det at kunne acceptere vigtigt. Accept handler ikke om at give op eller lade stå til, men om at acceptere tingenes tilstand som de er lige nu, hvorfra det er muligt at arbejde videre. Det er svært at arbejde ud fra noget, vi ikke vil acceptere. Hvordan kan vi som mennesker finde ud af, hvor vi er i livet, hvis vi ikke kan acceptere hvor vi er? Og hvordan kan vi komme videre fra et sted, vi ikke kender? ACT kan overordnet set hjælpe til at skabe et liv med mening ved at leve og handle efter egne værdier og acceptere forhold, der er uden for ens egen kontrol, samt acceptere, at livet ikke er problem- og smertefrit.

Hvad er Compassion Focused Therapy (CFT)?

Compassion kan på dansk oversættes til medfølelse og handler i grove træk om at øge en medfølende forståelse af sig selv, egne reaktioner og de omgivelser man bevæger sig i. Kort sagt er mennesket udstyret med en hjerne, som på mange måder er rigtig smart. Men hjernen er også i stand til aktivere en masse tankevirksomhed angående en specifik situation og på den måde fremkalde en masse følelsesmæssige reaktioner, selvom man ikke befinder sig i situationen længere. Dette er helt menneskeligt, men vi kan lære ikke at blive overvældet og rette selv-kritik i disse situationer. Det vi ikke kan ændre ved er vores historie, genetik og alt det andet, vi har fået med i livet. Men vi har indflydelse på, hvor vi vil hen herfra. CFT kan altså hjælpe dig med at få en forståelse af, at du ikke selv er skyld i, hvad fysiologi og historie bringer dig, og hjælpe dig med at se på dig selv med blødere og mere selvmedfølende øjne.

Hvad er mindfulness?

Mindfulness stammer fra buddhismen og kan siges at være en sindstilstand og en måde at eksistere på. Mindfulness handler om at være tilstede, i det man er i og rette opmærksomheden mod netop det frem for at være optaget af fremtidens mulige hændelser eller fortidens kvaler.

Det er en anerkendende og accepterende tilgang, hvor de følelser, tanker og kropsoplevelser, der opstår i nuet, ikke bedømmes og kritiseres, men blot observeres. Mindfulness kan hjælpe dig til at blive opmærksom på, hvad der sker i nu’et med de syv principper: Åbent sind, ikke-stræben, ikke-dømmende, tålmodighed, tillid, accept, at give slip.